Logo
phone
Hotline: 0867.819.698
phone
Hotline: 0396.921.343
TS. Cù Văn Trung
TS. Cù Văn Trung
TS. Cù Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tư vấn và đào tạo giáo dục, cho rằng, giáo dục cần trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng, thái độ... để tham gia tích cực và có trách nhiệm trong một thế giới đang thay đổi từng ngày.

Cách xếp lương ngạch công chức chuyên ngành ngân hàng

16/12/2022
icon-zalo

Theo dự thảo, ngạch và mã số ngạch các ngạch công chức ngành ngân hàng sẽ bao gồm:

1. Ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng, Mã số ngạch: 07.044

2. Ngạch Kiểm soát viên chính ngân hàng, Mã số ngạch: 07.045

3. Ngạch Kiểm soát viên ngân hàng, Mã số ngạch: 07.046

4. Ngạch Thủ kho ngân hàng, Mã số ngạch: 07.048

5. Ngạch Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ, Mã số ngạch: 07.047

Cách thức xếp lương , trong dự thảo đã nêu rõ với các ngạch công chức chuyên ngành ngân hàng sẽ áp dụng thep Bảng 2 ( là bảng lương chuyên môn , nghiệp vụ đối với các cán bộ , công chức trong các cơ quan nhà nước ) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau:

a) Ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1);

b) Ngạch Kiểm soát viên chính ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1)

c) Ngạch Kiểm soát viên ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A1;p

d) Ngạch Thủ kho ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A0;

e) Ngạch Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ áp dụng bảng lương công chức loại B.

 

 

Theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức ; việc chuyển xếp lương đối với công chức từ các ngạch công chức chuyên ngành hiện giữ sang ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng quy định tại Thông tư này sẽ được thực hiện như sau :

Trong trường hợp công chức chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn để chuyển xếp lương vào ngạch Thủ kho ngân hàng, ngạch Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ thì tiếp tục được xếp lương theo ngạch công chức hiện hưởng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Trong thời hạn 05 năm này, công chức phải hoàn thiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo yêu cầu của ngạch Thủ kho ngân hàng, ngạch Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ (mới). Một khi công chức đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch Thủ kho ngân hàng, ngạch Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ (mới) thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức để xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch.

Trường hợp công chức không hoàn thiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo yêu cầu của ngạch công chức thì thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi mong thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ :

Hình ảnh hoạt động của chúng tôi
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 58
Ảnh 57
Ảnh 56
Ảnh 55
Ảnh 54
Ảnh 53
Ảnh 52
Ảnh 51
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
anh 50
anh 49
anh 48
anh 47
anh 46
anh 45
anh 44
anh 43
anh 42
anh 41
anh 40
anh 39
anh 38
anh 37
anh 36
anh 35
anh 34
anh 33
Anh 32
Anh 31
Anh 29
Anh 28
Anh 27
Anh 26
Anh 25
Anh 24
Anh 23
Anh 22
Anh 21
Anh 20
Anh 19
Anh 18
anh 14
anh 17
anh 16
anh 15
anh 13
anh 12
anh 11
anh 10
ảnh 16
anh 1